RODO

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych
DKM Warszawscy Sp. z o.o. z siedzibą w Sławinie

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest DKM Warszawscy Sp. j. z siedzibą w Sławinie, Sławin 4, 63-405 Sieroszewice, tel.: 62 751 94 05.

2) Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących na podstawie RODO można kontaktować się z Przedstawicielem Administratora Danych Osobowych w DKM Warszawscy sp.j. pisząc na adres email: biuro@dkmwarszawscy.pl lub listownie na adres: DKM Warszawscy Sp. z o.o., Sławin 4, 63-405 Sieroszewice.

3) Państwa dane osobowe przetwarzamy:

• w celu zgodnym z udzieloną zgodą, o ile została wyrażona zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
• w celu udzielenia odpowiedzi w związku z Państwa zainteresowaniem naszą ofertą handlową, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
• w celu zawarcia i wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
• w celu realizacji obowiązków prawnych, na przykład wynikających z przepisów podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
• w celu wykonywania naszych prawnie uzasadnionych interesów jako Administratora, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, takich jak marketing bezpośredni, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

4) Odbiorcami Państwa danych będą następujące podmioty:

• podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu: spółki informatyczne, kancelarie prawne, jednostki audytujące, agencje ochrony;
• podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.

5) Okres przechowywania danych Państwa dane osobowe będą przechowywane:

• w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu cofnięcia zgody;
• w przypadku przetwarzania danych na podstawie w celu przedstawienia oferty – przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktowali się Państwo w sprawie jej zawarcia;
• w przypadku przetwarzania danych w celu wykonania umowy – do momentu wygaśnięcia umowy;
• w przypadku przetwarzania w celu realizacji obowiązków prawnych - przez okres w jaki aktualne przepisy prawa nakazują ich przechowywanie;
• w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – do momentu ustania tego interesu (np. przedawnienia roszczeń) lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu, przeciwko dalszemu przetwarzaniu przez osobę, której dane dotyczą.

6) Prawa osób, których dane dotyczą Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania swoich danych;
• prawo do usunięcia danych;
• prawo do ograniczenia przewarzania danych;
• prawo do sprzeciwu;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7) W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody informujemy, że wyrażenie zgody każdorazowo jest całkowicie dobrowolne, a w przypadku jej wyrażenia w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano dotychczas.

8) Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak konieczne, jeśli chcą Państwo zawrzeć z nami umowę lub otrzymać oferty. Podanie danych na postawie zgody jest całkowicie dobrowolne.

9) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Rozpocznij z nami współpracę

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub wysłania zapytanie poprzez formularz kontaktowy.
Produkt został dodany do koszyka